MAGYAR EBTENYÉSZTÕK ORSZÁGOS EGYESÜLETE KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

www.meoe.net

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesülete saját hatáskörében, vagy helyi szervezetei, illetve a fajtaklubok útján kutyakiállításokat rendez.
 

A kiállítások lehetnek:

nemzetközi CACIB /várományt adó/ kiállítások
nemzeti /országos/ CAC kiállítások
klubkiállítás CAC cím kiadásával
derby CAC kiállítás
speciális /egyes fajtákra meghirdetett/ kiállítás
fajtakiállítás CAC cím kiadása nélkül
tájjellegû kiállítás
champion kiállítás
speciális kiállítás - egyedi engedély alapján

A kiállítások engedélyezése:

Nemzetközi CACIB kiállítás rendezéséhez az FCI engedélye szükséges. A CACIB kiállítások helyét és idõpontját mindig az elõzõ évben jelöli meg a MEOE elnöksége. Az elnökség határozatát követõen kell a MEOE Központi irodájának gondoskodnia az FCI engedélyének beszerzésérõl.
Nemzeti /országos/ CAC kiállítások iránti kérelmet a Küllembírói Testület útján kell a MEOE elnökségéhez eljuttatni, szintén a rendezést megelõzõ évben. A CAC kiállítások helyszínérõl a MEOE Országos Tanácsa titkos szavazással dönt. A kiállítások pontos idõpontjának meghatározásánál figyelemmel kell lenni a CACIB kiállítások, illetve a környezõ országok nemzetközi kiállításainak idõpontjára is, valamint a helyi jellegre.
Klubkiállítások, fajtakiállítások és tájjellegû kiállítások engedélyezése iránti kérelmet szintén a rendezvényt megelõzõ évben kell a Küllembírói Tanácshoz benyújtani. A felsorolt kiállítások engedélyezése az elnökség hatáskörébe tartozik. Az idõpontok meghatározásánál figyelemmel kell lenni a MEOE más rendezvényeire is, különös tekintettel a nemzetközi kiállítások idõpontjára, amelyekkel egy napon más rendezvény nem rendezhetõ. Tájjellegûnél a környezõ CAC kiállítások idõpontját figyelembe kell venni.

A jóváhagyott kiállítások helye, és idõpontja nem változtatható meg az Elnökség engedélye nélkül, a nevezési határidõ elõtt a változást országosan meg kell hirdetni.

2. A KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL

A MEOE vagy szervezetei /továbbiakban MEOE/ által rendezett kiállításokra kizárólag az FCI által elismert nevezési lappal rendelkezõ kutyák nevezhetõk be.
Magyar természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaság tulajdonában lévõ kutya kizárólag a MEOE által honosított származási lappal nevezhetõ be.
A kiállítás területére csak az adott kiállításra benevezett és érvényes állatorvosi oltási igazolvánnyal rendelkezõ kutya vihetõ be.
A kutyák által okozott minden néven nevezhetõ kárért a kutya tulajdonosa a felelõs. Harapós kutya csak "harapós" jelzéssel, szájkosárral és rövid pórázon tartható a kiállításon. Az ilyen kutyáról a szájkosarat csak a bírói körben szabad levenni, a bíró utasítására.
A kiállítás területére történõ belépéskor a kutyák állatorvosi oltási igazolványát ellenõrzik. Ha a kutya nem rendelkezik ilyen igazolvánnyal, a kiállítás területére történõ belépését meg kell tagadni.
A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos, kivéve sport bemutatón - a körön belül.

3. NEVEZÉSI FELTÉTELEK

A kutya tulajdonosa a nevezési határidõ lejártáig /beérkezés dátuma/ jogosult a kutyát benevezni.
A nevezési laphoz minden esetben csatolni kell:
- a pontosan és olvashatóan kitöltött nevezési lapot
- a származási lap másolatát
- a nevezési díj nevezési határidõig történõ befizetésének igazolását /feladóvevény másolat/

- munka osztályba történõ nevezéshez a fajtára kötelezõen elõírt munkavizsga letételét igazoló, az FCI által elfogadott bizonyítvány másolatát
champion osztályban történõ nevezéshez elõírt igazolás: valamely ország nemzeti champion bizonyítványának másolata, vagy nemzetközi szépségchampion bizonyítványának másolata

Minden kiállításra csak tetovált kutyát lehet benevezni, ha a kutya 1989. január 1. napja után Magyarországon született.
A kiállító a nevezési lap beküldésével egyidejûleg kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére is. /A nevezési díj semmilyen esetben nem téríthetõ vissza./
A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, illetve zárási idejének betartására. A kiállítás területérõl a kiállítás befejezése elõtt a kutya csak kivételes esetben, a MEOE, vagy a rendezõ szervezet elnökének, illetve a vezetõ bíró írásbeli engedélyével vihetõ ki.
A nevezési lapon közölt adatokért a kutya tulajdonosa az aláírással és a beküldéssel egyidejûleg felelõsséget vállal arra, hogy a kiállítási szabályzatot magára nézve kötelezõnek ismeri el.
Nem nevezhetõk és nem bírálhatók a kiállításokon a rejett-, egyheréjû, vagy heresorvadásban szenvedõ, beteg öreg kutyák, a tüzelõ szukák, valamint a láthatóan vemhes, (kb. 40 napos), szoptatós, vagy almos kutyák.
A kiállításokon a helyszíni nevezés nem lehetséges.
Azt a kiállítót, aki sportszerûtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területérõl ki kell utasítani. MEOE-tag esetében fegyelmi eljárás alá lehet vonni. A MEOE a sportszerûtlen magatartást tanúsító kiállítók tulajdonában lévõ kutyák nevezését visszautasíthatja; errõl az elnökség dönt.
Minden kiállító köteles a kiállításra magával hozni a benevezett kutya származási lapját és teljesítményfüzetét abból a célból, hogy a kiállításon elért eredmény rávezethetõ legyen.
A bírálat alkalmával a bíró jogosult a felvezetett kutya törzskönyvi, és tetoválási számának egyezõségét ellenõrizni.


4. A KIÁLLÍTÁS

A kiállító felelõs azért, hogy a benevezett kutyával a bírói körben idõben megjelenjen. Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési, a bírálat befejezése után kérheti, hogy a bíró minõsítse a kutyát, de nem tarthat igényt kitûnõ minõsítés esetén sem a gyõztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály bírálatának megkezdését követõen az elkésett kutya csak a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe.
A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és felvezetõiken kívül csak a bíró, az írnok, a ringtitkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez a MEOE elnöke, a Küllembírói Tanács elnöke, a vezetõ bíró, vagy az általuk megbízott személy; a bírálatba azonban senkinek sem szabad beleavatkoznia.
Támadó, harapós kutyák, amelyek nem hagyják magukat végigtapintani, nem kaphatnak minõsítést. Ilyenkor a bírálati lapra rá kell vezetni, hogy a kutya nem bírálható, és az okot is meg kell jelölni.
A kiállításokon csak a katalógusában szereplõ kutyák bírálhatók, kivétel a tájjellegû kiállítás.
A kiállítás rendezõje az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni.

5. ÁTSOROLÁS

Ha a kutya tulajdonosa a munka-, vagy champion osztályba történõ nevezéskor nem csatolta a nevezéshez a szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendezõ szervezet jogosult a kutyát automatikusan a nyílt osztályba sorolni.
A bíró jogosult a kiállításokon a nem megfelelõ osztályban lévõ kutyát a megfelelõ osztályba átsorolni. /Ez csak kor, nem, nagyság, szín- és szõrváltozat vonatkozásában lehetséges. Ha a rendezõ szervezet elírást követ el, a vezetõ bíró feladata a beküldött nevezési lapot ellenõrizni, és a nevezési lapnak megfelelõen a helyszínen a kutyát abba az osztályba átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte és csatolta a szükséges igazolásokat. A megfelelõ mellékletek hiányában a kutyát a kora szerinti - illetve ahol a katalógusban szerepel - osztályban kell elbírálni. Egyéb esetben átsorolást a bírálati lapon és az összesítõn is fel kell tüntetni. Az osztályba sorolásnál a nevezéskori állapot az irányadó. Átsorolási joga a vezetõ bírónak van.
 

6. KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK


1. BÉBI OSZTÁLY /3-6 HÓNAPOS KORIG/
A bírálati lapon leírást kapnak.
2. KÖLYÖK OSZTÁLY /6-9 HÓNAPOS KORIG/
A kutyák csak leírást kapnak; több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kutyák fehér szalagot kapnak ígéretes vagy nagyon ígéretes differenciálás lehetõségével.
3. FIATAL OSZTÁLY /9-18 HÓNAPOS KORIG/
A kutyák leírást és minõsítést kapnak. Több kitûnõ minõsítés esetén a bíró sorolást végez kitûnõ I-IV. besorolással. A kitûnõ I. minõsítésû kutya megkaphatja a Hungária Prima Junior /HPJ/ címet, amelyhez egy kék-fehér szalag, és egy HPJ kártya jár.
4. NÖVENDÉK OSZTÁLY /15-24 HÓNAPOS KORIG/
Nevezhetõ minden korhatáron belül lévõ kutya, tekintet nélkül eddigi minõsítéseire és címeire. A kutyák leírást és minõsítést kapnak. Több kitûnõ minõsítés esetén a bíró sorolást végez kitûnõ I-IV. besorolással. A kitûnõ I. minõsítésû kutya megkaphatja a CAC címet, amelyhez egy nemzeti színû szalag, és egy kártya jár. A kitûnõ II. kutya megkaphatja a Res. CAC címet /kártyával/.
5. NYÍLT OSZTÁLY / 15 HÓNAPOS KORTÓL/
Nevezhetõ minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minõsítéseire és címeire. A kutyák leírást és minõsítést kapnak. Több kitûnõ minõsítés esetén a bíró sorolást végez kitûnõ I-IV. besorolással. A kitûnõ I. minõsítésû kutya megkaphatja a CAC címet, amelyhez egy nemzeti színû szalag, és egy kártya jár. A kitûnõ II. kutya megkaphatja a Res. CAC címet /kártyával/.
6. MUNKA OSZTÁLY /15 HÓNAPOS KORTÓL/
Nevezhetõ minden 15 hónapos kort betöltött kutya, amely rendelkezik a fajtára elõírt, érvényes munkavizsgával. Ez az osztály csak azoknál a fajtáknál lehetséges, amelyeknél az FCI a nemzetközi szépségchampionátushoz megköveteli a munkavizsga teljesítését. Munka osztályban való induláshoz a nevezési határidõig kell megszerezni a munkavizsga bizonyítványt. Ebben az osztályban is leírást és minõsítést kapnak a kutyák. Több kitûnõ minõsítés esetén a bíró sorolást végez kitûnõ I-IV. besorolással. A kitûnõ I. minõsítésû kutya megkaphatja a CAC címet, amelyhez egy nemzeti színû szalag, és egy kártya jár. A kitûnõ II. kutya megkaphatja a Res. CAC címet /kártyával/.
7. GYÕZTES /Champion/ OSZTÁLY
Nevezhetõ minden olyan kutya, amelyik a nevezési határidõig megszerezte a nemzeti, vagy nemzetközi szépségchampionátust. A kutyák leírást és minõsítést kapnak. Több kitûnõ minõsítés esetén a bíró sorolást végez kitûnõ I-IV. besorolással. A kitûnõ I. minõsítésû kutya megkaphatja a "Champion osztály CAC" címet, amelyhez egy nemzeti színû szalag, és egy kártya jár. A kitûnõ II. kutya megkaphatja a Res. CAC címet /kártyával/.
8. ÉRETT v. VETERÁN OSZTÁLY /7 ÉVES KORTÓL/
Nevezhetõ minden 7. életévét betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minõsítéseire és címeire. A kutyák leírást és minõsítést kapnak. Több kitûnõ minõsítés esetén a bíró sorolást végez kitûnõ I-IV. besorolással. A kitûnõ I. minõsítésû kutya kaphat "Érett Osztály Gyõztese" címet, amelyhez egy nemzeti színû szalag, és egy kártya jár. Továbbá kaphat CAC, illetve II. Res. CAC címet /kártyával/.


Egyéb feltételek:
Minden kutya csak egy osztályba nevezhetõ
Kor szerinti nevezésnél minden esetben a bírálat napja az irányadó

 

7. A KIÁLLÍTÁSON ELÉRHETÕ MINÕSÍTÉSEK ÉS CÍMEK


Az egyes osztályokban elérhetõ minõsítések:
kitûnõ - kék szalag
nagyon jó - piros szalag
- sárga szalag
megfelelõ - zöld szalag

A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt gyõztes címek kiadása nem kötelezõ. Kiadásuk esetén fajtánként és nemenként az FCI elõírásainak megfelelõen jár el a bíró, különös tekintettel azoknál a fajtáknál, ahol többféle szín-, méret-, és szõrváltozat van.
Országos CAC kiállításokon a MEOE elnöksége által meghatározott fajtáknál színenként történhet a gyõztes címek kiadása, amely eltérhet a nemzetközi elõírásoktól.

Egyéb kiadható címek

1. CACIB
Nemzeti színû zsinór arannyal, és kártya, amely igazolja, hogy az adott kutya az adott kiállításon elnyerte a CACIB várományt. A kártyán fel kell tüntetni: "az FCI visszaigazolásának fenntartásával".
- CACIB váromány csak olyan kiállításokon adható ki, amelyeken azt az FCI külön engedélyezte
- CACIB cím kizárólag akkor viselhetõ, ha azt az FCI hivatalosan visszaigazolta
- A CACIB várományt a növendék-, nyílt-, munka- és gyõztes osztály kitûnõ I., gyõztes (CAC) címet kapott kutyái közül a legjobb kaphatja


- A CACIB váromány kiadása nemenként történik, és fajtákon belül szín, szõrzet és nagyság tekintetében az FCI elõírásai az érvényesek
- Abban az esetben, ha az adott fajtát több bíró bírálja azon a kiállításon, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a CACIB várományt kiadja. A kijelölt bíró jogosult a CACIB javaslat kiadására, és egyedül határoz anélkül, hogy ebben a kérdésben valakivel is tanácskozna
- A CACIB váromány visszaigazolásának feltételeit az FCI elõírásai tartalmazzák, ezek meglétét a bíró nem vizsgálhatja az adott kiállításon

2. Reserve CACIB
Nemzeti színû zsinór ezüsttel, és kártya
A bíró a CACIB váromány kiadását követõen a bírói körben lévõ kutyához behívja a CACIB várományt elnyert kutya osztályában kitûnõ II. Res. CAC minõsítést kapott kutyát és ebbõl a konkurenciából választja ki a Reserve CACIB kutyát. Ez a cím akkor adható ki, ha a bíró meggyõzõdése, hogy a Res. CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB címet, ha a CACIB címet kapott kutya nem lenne jelen.

3. Hungária Fajtagyõztes (HFGY)
Arany zsinór, és kártya
A bébi és kölyök osztály kivételével valamennyi osztálygyõztes kutya konkurál a címért, nemre való tekintet nélkül.
A fajtagyõztes cím kiadását tekintve a bírónak figyelemmel kell lenni arra, hogy a kutya kvalitásai ennek megfeleljenek és a fajtagyõztes kutya méltó reprezentánsa legyen fajtájának.
Abban az esetben, ha az adott fajtát több bíró bírálja azon a kiállításon, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a HFGY címet kiadja.

4. Hungária Derby Gyõztes (HDGY)
Piros-fehér zsinór
A MEOE évente egy alkalommal Derby kutyakiállítást rendez
A HDGY címért konkurálhat fajtánként és nemenként minden elõzõ évben született kutya, amelyik az adott derby kiállításon a bírálat napjáig a 9 hónapos kort betöltötte, és kitûnõ I. minõsítést kapott a növendék-, nyílt-, vagy munkaosztályban.

A MEOE elnöksége egyes fajtáknál nagyság és szín szerint a HDGY cím kiadásánál -hasonlóan a CAC cím kiadásához - eltérést engedélyezhet.

5. Fiatal Klubgyõztes
Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére a megrendezett klubkiállításon adható ki nemenként, a fiatal osztályban kitûnõ I. HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra a "Fiatal Klubgyõztes" cím mellé az évszámot is fel kell tüntetni minden esetben.

6. Klubgyõztes
Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki nemenként, a nyílt-, munka- és champion osztályban kitûnõ I. gyõztes címet kapott kutyák összevetését követõen- a bíró által legjobbnak tartott kutya részére.
Azoknál a fajtáknál, ahol több szín és méret létezik, a MEOE Elnökségének határozata szerint kell eljárni. A bírálati lapra minden esetben a cím mellé fel kell tüntetni az évszámot is.

7. Tenyésztési nagydíj, tenyésztési díj
A tenyésztési nagydíj I-II-III. fokozatát kizárólag nemzetközi kutyakiállításon lehet kiadni. A tenyészcsoportban a rangsort a tenyésztõ által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg.
Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetbõl származó legalább két különbözõ apától, vagy két különbözõ anyától származó legalább három, azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák az adott kiállításon legalább két kitûnõ, és egy nagyon jó minõsítést kapjanak. A Tenyésztési Nagydíjra helyszíni nevezés lehetséges.
A nevezés további feltétele a külön nevezési díj befizetése.
Nem CACIB kiállításon, ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni, az elnyerhetõ címek a Tenyésztési Díj I-II-III. fokozata. Kétnapos kiállításon mindkét napon megrendezhetõ ez a verseny.

8. Fajtacsoportgyõztes
Az FCI mindenkori elõírásainak figyelembevételével a fajtacsoportbeosztásnak megfelelõen a fajtagyõztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában. A vezetõ bíró feladata felkérni a fajtacsoportot bíráló bírót, akinek kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az FCI bírói szabályzatában foglaltakra.
A fajtacsoportot bíráló bíró általában az elsõ és második helyezett kutyát választja ki, akik a fajtacsoportgyõztes (BOG), illetve "reserve fajtacsoportgyõztes" (Res.BOG) címet kapják. Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.

9. A nap legszebb kutyája - Best Of Day
Két napos CAC, CACIB kiállítás esetén mindkét napon /ha nem BIS cím kerül kiadásra/ a vezetõ bíró által elõre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoport gyõztes kutyák közül. Az elsõ helyezett a "Nap Legszebb Kutyája" /BOD/; míg a második helyezett a "Reserve Napgyõztes" /Res. BOD/ címet kapja.
Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.

10. A kiállítás legszebb kutyája - Best In Show
A vezetõ bíró által elõre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoport gyõztes kutyák közül. Az elsõ helyezett a "Kiállítás Legszebb Kutyája címet kapja /BIS/, míg a második helyezett a "Reserve Gyõztes" /Res. BIS/ címet kapja.
Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.

A MEOE a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet, pl. "Fiatal Felvezetõk Versenye", "Kutyapárok Versenye". Ezen versenyekre minden esetben a fajtacsoportgyõztesek kiválasztása elõtt kerül sor. Ezeknek a szabályait az elnökség külön-külön megállapíthatja. Helyszíni nevezés lehetséges. A CACIB kiállítások kivételével egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet - ezeket azonban a kiállítás reggelén a rendezõ szervezet elnöke köteles bejelenteni a vezetõ bírónak.

 


A Champion kiállítás speciális szabályai
A MEOE évente egy alkalommal Champion kiállítást rendez, amelyre nevezni ez alábbi címek birtokában lehet:
- Hungária Junior Champion
- Valamely ország nemzeti championja
- Nemzetközi szépségchampion
Ezen a kiállításon a kutyák csak kitûnõ minõsítést kaphatnak, részletes bírálati leírásban nem részesülnek; kivéve azokat, amelyeknél a bíró nem kívánja kiadni a kitûnõ minõsítést.
A champion kiállításon a kutyák csak champion osztályba nevezhetõk koruktól függetlenül, nemenként.
A bíró csak sorolást végez, az elsõ helyre sorolt kutya megkapja az adott év championja címet. A champion kan és szuka összevetésénél dönt a bíró arról, hogy melyik kutya kapja a Champion Kiállítás Fajtagyõztese /ChHFGY/ címet.


8. KIÁLLÍTáSON KÍVÜL ELÉRHETÕ CÍMEK

1. Hungária Junior Champion /HJCH/
Oklevél

tétele 9-18 hónapos kor között 3, Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon kapott HPJ vagy fiatal Klubgyõztes cím, amelyek közül legalább egyet nemzetközi, vagy klubkiállításon kell elérni, két különbözõ bírótól. A Hungária Junior Champion cím nem jogosít a champion osztályba történõ nevezéshez, a champion kiállításon azonban ennek a címnek a tulajdonában már lehet nevezni a kutyát.

2. Hungária Champion /HCH/
Oklevél
Munkavizsgára kötelezett fajták esetében:
Három CAC cím, amelyet a kutya Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon növendék-, nyílt- vagy munka-; külföldi tulajdonban lévõ kutyák champion osztályban elért, két különbözõ bírótól kapott. A három CAC cím közül egyet nemzetközi, vagy klubkiállításon kell megszerezni. Az elsõ és utolsó CAC cím között egy évnek el kell telnie.

Munkavizsga eredmény, amely a fajtára elõírt munkavizsga teljesítését jelenti, az adott munkavizsgán elérhetõ maximális pontszám 75%-a.

Munkavizsgára nem kötelezett fajták esetében:
Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon növendék-, nyílt- vagy munka-; külföldi tulajdonban lévõ kutyák champion osztályban elért négy CAC cím, melyek közül az egyiket nemzetközi CACIB, vagy klubkiállításon kell megszerezni három különbözõ bírótól.. Az elsõ és utolsó CAC cím között egy évnek el kell telnie.

3. Babérkoszorús Hungária Champion /BkHCH/
Oklevél
Idegen nyelvû megnevezése -együtt használva a magyarral:
HUNGÁRIA GRAND CHAMPION
A Hungária Champion cím birtokában a MEOE által Magyarországon rendezett kiállításon a champion osztályban elért három gyõztes cím, és ezen kívül szintén a champion osztályban a gyõztes cím elérése után egy fajtagyõztes cím megléte után kérhetõ.

4. Nemzetközi szépségchampionátus /Int.CH. de Beauté/
Oklevél
Munkavizsgára kötelezett fajták esetében:
Két CACIB -már az FCI által visszaigazolt - cím, két különbözõ országból, amelyek közül az egyiket a fajta standard országában, vagy a kutya tulajdonosának lakóhely szerinti országában ért el a kutya. Az elsõ és utolsó cím között egy évnek el kell telnie, azokat két különbözõ bírótól kell megszerezni, kötelezõ a fajtára elõírt munkavizsga teljesítése, az adott munkavizsgán elérhetõ maximális pontszám 75%-ával.

Munkavizsgára nem kötelezett fajták esetében:
Négy CACIB -már az FCI által visszaigazolt - cím, három különbözõ országból, amelyek közül az egyiket a fajta standard országában, vagy a kutya tulajdonosának lakóhely szerinti országában ért el a kutya. Az elsõ és utolsó CACIB között egy évnek el kell telnie, azokat három különbözõ bírótól kell megszerezni.

A 8. pontban leírt címek kiadása nem a kiállításon történik, azt a kutya tulajdonosának a megfelelõ igazolások -bírálati lapok, CACIB visszaigazolás, munkateljesítmény igazolása- bemutatásával kell kérelmeznie a MEOE Központi Irodájában.

9. ÓVÁSI BIZOTTSÁG

1. A bírói döntéssel szemben óvásnak helye nincs. Ez pontosan azt jelenti, hogy a kapott minõsítés, vagy a kiadott címek, illetve az esetlegesen ki nem adott gyõztes címek miatt óvásnak helye nincs.
2. Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges, (pl.: rossz osztályba sorolás) a bírálatot követõ két órán belül, a nevezési díj kétszeresének befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási bizottsághoz kell benyújtani.
3. Az óvási bizottság az óvás benyújtását követõ egy órán belül dönt. Ha helyt ad az óvásnak, akkor a befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj a rendezõ szervezetnél marad.
4. Az óvási bizottság három tagból áll, amelynek egyik tagja, egyben elnöke a kiállítás vezetõ bírója, a másik két bírót tagnak a vezetõbíró kéri fel.
5. Az óvási bizottság tagjait a kiállítás katalógusában meg kell nevezni.


10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen kiállítási szabályzat 1997. december 19-én lép hatályba, alkalmazni 1998. január 1-tõl kell. A MEOE Elnöksége 1997. december 19-ei ülésén elfogadta, és hatályba léptette.